Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Από ένα Άρθρο του Βλαντιμίρ Πούτιν...

Από ένα Άρθρο του Βλαντιμίρ Πούτιν...Παρατίθενται, ακολούθως, αποσπάσματα επιλογής μας, με δικούς μας επεξηγηματικούς τίτλους και επισημάνσεις, από το Άρθρο τού Βλαντιμίρ Πούτιν, με τίτλο: «Россия и меняющийся мир», (Η Ρωσία στον μεταβαλλόμενο κόσμο), το οποίο δημοσιεύτηκε την 27η Φεβρουαρίου 2012, (παραμονές ρωσικών προεδρικών εκλογών), στην εφημερίδα: «Τα Νέα Της Μόσχας», (Πηγή από την οποία αντλήσαμε και τα σχετικά αποσπάσματα), :

Άρθρο Β. Πούτιν στην "Φωνή Της Μόσχας" 27-2-2012
Άρθρο Β. Πούτιν στην "Φωνή Της Μόσχας" 27-2-2012

για την νέα παγκόσμια Τάξη:
“Будем стремиться к тому, чтобы формирование новой системы мироустройства, основывающегося на современных геополитических реалиях, происходило плавно, без ненужных потрясений.”

για τις συγκρούσεις στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:
“Череда вооруженных конфликтов, оправдываемых гуманитарными целями, подрывает освященный веками принцип государственного суверенитета. В международных отношениях образуется еще один вакуум - морально-правовой.

για τον ρόλο του Διεθνούς Δικαστηρίου όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα: 
“Часто говорят — права человека первичны по отношению к государственному суверенитету. Без сомнения, это так — преступления против человечества должны караться международным судом. Но когда при использовании этого положения легко нарушается государственный суверенитет, когда права человека защищаются извне и на выборочной основе — и в процессе «защиты» попираются такие же права массы людей, включая самое базовое и святое — право на жизнь, — речь идет не о благородном деле, а об элементарной демагогии.

για τον ρόλο του Ο.Η.Ε. και του N.At.O. στις περιφερειακές συγκρούσεις:
“(…) Никто не вправе присваивать себе прерогативы и полномочия ООН, особенно в том, что касается применения силы в отношении суверенных государств. Речь прежде всего о НАТО, пытающемся взять на себя несвойственные для «оборонительного альянса» функции. Все это более чем серьезно. Мы помним, как тщетно взывали к правовым нормам и элементарной человеческой порядочности государства, ставшие жертвами «гуманитарных» операций и экспорта «ракетно-бомбовой демократии». Их не слышали и не хотели слышать.

για την πολιτική των Η.Π.Α. και του N.At.O. γύρω από την ασφάλειά τους:
(..) Американцы одержимы идеей обеспечить себе абсолютную неуязвимость, что, замечу, утопично и нереализуемо как в технологическом, так и в геополитическом плане. Но в этом, собственно, суть проблемы.”

για την Συρία και για το ενδεχόμενο επέμβασης της Δύσης σ’ αυτήν:
Нельзя допустить, чтобы «ливийский сценарий» кто-то попытался реализовать в Сирии. (…)”

Очень рассчитываю, что США и другие страны учтут печальный опыт и не попытаются задействовать без санкции СБ ООН силовой сценарий в Сирии. Вообще никак не могу понять, откуда такой воинственный зуд.(…)”

για τα ρωσικά συμφέροντα στο Ιράκ:
“(…) Получается так, что в странах, непосредственно прошедших через «арабскую весну», как ранее в Ираке, российские компании теряют наработанные десятилетиями позиции на местных рынках, лишаются довольно крупных коммерческих контрактов. А освободившиеся ниши заполняются экономическими операторами тех самых государств, которые приложили руку к смене правящих режимов.

Может возникнуть мысль, что сами трагические события в определенной степени были простимулированы не заботой о правах человека, а чьей-то заинтересованностью в переделе рынков. Как бы то ни было, но нам, конечно, нельзя с олимпийским спокойствием взирать на все это. И мы намерены активно работать с новыми властями арабских стран, чтобы оперативно восстановить наши экономические позиции.”

για τις ίσες αποστάσεις της ρωσικής διπλωματίας στην διένεξη ισραηλινών - παλαιστινίων:
Что касается арабо-израильского конфликта, то «волшебный рецепт», с помощью которого можно было бы наконец разрулить ситуацию, до сих пор не изобретен. Руки опускать ни в коем случае нельзя. Учитывая, в частности, наши близкие отношения с руководством Израиля и палестинскими лидерами, российская дипломатия продолжит на двусторонней основе и в формате ближневосточного «квартета» активное содействие возобновлению мирного процесса, координируя свои шаги с Лигой арабских государств.

για το διαδίκτυο παραμονές της λεγόμενης «Αραβικής Άνοιξης»:
“«Арабская весна» также ярко продемонстрировала, что мировое общественное мнение в нынешнее время формируется путем самого активного задействования продвинутых информационных и коммуникационных технологий. Можно сказать, что интернет, социальные сети, мобильные телефоны и т.п. превратились — наряду с телевидением — в эффективный инструмент как внутренней, так и международной политики. Это новый фактор, требующий осмысления, в частности для того, чтобы, продвигая и дальше уникальную свободу общения в интернете, уменьшить риск его использования террористами и преступниками.”

“В ходу все чаще и такое понятие, как «мягкая сила» — комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия. К сожалению, нередко эти методы используются для взращивания и провоцирования экстремизма, сепаратизма, национализма, манипулирования общественным сознанием, прямого вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств.

για τις λεγόμενες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και για τον ρόλο τους:
Следует четко различать — где свобода слова и нормальная политическая активность, а где задействуются противоправные инструменты «мягкой силы». Можно только приветствовать цивилизованную работу гуманитарных и благотворительных неправительственных организаций. В том числе — выступающих активными критиками действующих властей. Однако активность «псевдо-НПО», других структур, преследующих при поддержке извне цели дестабилизации обстановки в тех или иных странах, недопустима.

Имею в виду случаи, когда активность неправительственной организации не вырастает из интересов (и ресурсов) каких-то местных социальных групп, а финансируется и опекается внешними силами. В мире сегодня много «агентов влияния» крупных государств, блоков, корпораций. Когда они выступают открыто — это просто одна из форм цивилизованного лоббизма.(…)

Но Россия не использует национальные НПО других стран, не финансирует эти НПО, зарубежные политические организации в целях проведения своих интересов. Не действуют так ни Китай, ни Индия, ни Бразилия. Мы считаем, что влияние на внутреннюю политику и на общественное настроение в других странах должно вестись исключительно открытотогда игроки будут максимально ответственно относиться к своим действиям.

για το Ιράν και για το πυρηνικό του πρόγραμμα:
Сейчас в фокусе всеобщего вниманияИран. Несомненно, Россию тревожит нарастающая угроза военного удара по этой стране. Если это произойдет, то последствия будут поистине катастрофическими. Их реальный масштаб представить невозможно.

Убежден, решать проблему нужно только мирным путем. Мы предлагаем признать право Ирана на развитие гражданской ядерной программы, включая право обогащать уран. Но сделать это в обмен на постановку всей иранской ядерной деятельности под надежный и всесторонний контроль МАГАТЭ. Если это получитсятогда отменить все действующие против Ирана санкции, включая односторонние. Запад слишком увлекся «наказанием» отдельных стран. Чуть чтохватается за санкционную, а то и за военную дубину. Напомню, что мы не в ХIХ и даже не в ХХ веке.

για την Βόρεια Κορέα και για το πυρηνικό της οπλοστάσιο:
“(...) Ядерный статус КНДР для нас неприемлем. (...)”

για τον ρόλο που θέλει να παίξει η Ρωσία στα πυρηνικά:
Для России это было бы крайне выгодно, поскольку мы активно работаем на международных рынках, строим новые АЭС на базе современных, безопасных технологий, участвуем в создании многосторонних центров по обогащению урана и банков ядерного топлива.

για την πολιτική των Η.Π.Α. στο Αφγανιστάν:
“Тревожит будущее Афганистана. Мы, как известно, поддержали военную операцию по оказанию международной помощи этой стране. Но международный военный контингент под эгидой НАТО не решил поставленных задач. Террористическая и наркоугроза, исходящая из Афганистана, не снижается. Объявив об уходе из этой страны в 2014 году, американцы занимаются созданием там и в соседних государствах военных баз без внятного мандата, целей и сроков их функционирования. Нас это, понятно, не устраивает.
 
Άρθρο Β. Πούτιν στην "Φωνή Της Μόσχας" 27-2-2012
Άρθρο Β. Πούτιν στην "Φωνή Της Μόσχας" 27-2-2012

για τα ναρκωτικά από το Αφγανιστάν προς την Ρωσία και για τα συμφέροντα της Ρωσίας στο Αφγανιστάν:
Россия имеет очевидные интересы в Афганистане. И эти интересысовершенно понятные. Афганистаннаш близкий сосед, и мы заинтересованы в том, чтобы эта страна развивалась стабильно и мирно. И главноеперестала быть главным источником наркоугрозы. Незаконный оборот наркотиков превратился в одну из острейших угроз, подрывает генофонд целых наций, создает питательную среду для коррупции и криминала и ведет к дестабилизации обстановки в самом Афганистане. Замечу, что производство афганских наркотиков не только не сокращается, но в прошлом году увеличилось почти на 40%. Россия сталкивается с настоящей героиновой агрессией, наносящей огромный ущерб здоровью наших граждан.
 
για την διεθνή τρομοκρατία, για τον θρησκευτικό φανατισμό και για την σύγκρουση των πολιτισμών
Скажу и о том, что в профилактике терроризма повсюду должны быть задействованы имеющиеся общественные институты — СМИ, религиозные объединения, НПО, система образования, наука и бизнес. Нужен межконфессиональный и, в более широком плане, межцивилизационный диалог. Россия — поликонфессиональное государство, и у нас никогда не было религиозных войн. Мы могли бы внести свой вклад в международную дискуссию на этот счет.”

για την Κίνα:
“(…) Китайский голос действительно звучит в мире все увереннее, и мы приветствуем это, поскольку Пекин разделяет наше видение формирующегося равноправного миропорядка. Будем продолжать оказывать друг другу поддержку на международной арене, сообща решать острые региональные и глобальные проблемы, наращивать взаимодействие в Совете Безопасности ООН, БРИКС, ШОС, «двадцатке» и других многосторонних механизмах.

για τους κινέζους μετανάστες στην Ρωσία, (βλ. παρακάτω την ακριβώς αντίθετη θέση για τους ρώσους μετανάστες στην Ευρώπη) :
“(…) Сказанное, конечно, не означает, что у нас с Китаем все беспроблемно. (...) Будем внимательно следить за миграционными потоками из КНР.
  
για την Ευρώπη και για την οικονομική κρίση στην ευρωζώνη:
“(…) Поразивший еврозону кризис не может не затрагивать интересов России — прежде всего с учетом того, что ЕС является нашим крупнейшим внешнеэкономическим, торговым партнером. Очевидно и то, что от состояния дел у европейцев в значительной степени зависят перспективы развития всей глобальной экономической конструкции.

για την συνεργασία Ευρώπης - Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα:
Нужно задуматься и о более глубокой кооперации в сфере энергетики — вплоть до создания единого энергокомплекса Европы. Важные шаги в этом направлениистроительство газопроводов «Северный поток» по дну Балтики и «Южный поток» в Черном море. Эти проекты поддержали правительства многих стран, в них участвуют крупнейшие европейские энергетические компании. После их полного ввода в эксплуатацию Европа получит надежную и гибкую, не зависящую от чьих-либо политических капризов систему газоснабжения, что позволит не формально, а реально укрепить энергобезопасность континента. Это особенно актуально в свете решения некоторых европейских государств сократить или вообще отказаться от использования ядерной энергии.”

Прямо скажу, что пролоббированный Еврокомиссией «Третий энергопакет», направленный на выдавливание российских интегрированных компаний, не укрепляет наших отношений. Но онс учетом возросшей нестабильности альтернативных России поставщиков энергоресурсовеще и обостряет системные риски для самой европейской энергетики, отпугивает потенциальных инвесторов в новые инфраструктурные проекты. В беседах со мной многие европейские политики поругивают «пакет». Надо набраться мужества и убрать это препятствие на пути взаимовыгодного сотрудничества.”

για τους ρώσους μετανάστες στην Ευρώπη, (βλ. ανωτέρω την ακριβώς αντίθετη θέση για τους κινέζους μετανάστες στην Ρωσία):
“(…) Угрозы для европейцев со стороны т.н. экономических мигрантов из России — большей частью надуманные.(…)”

В декабре 2011 года мы согласовали с ЕС «совместные шаги» к безвизовому режиму. Осуществить их можно и нужно не мешкая. Имею в виду продолжать заниматься этим вопросом самым активным образом.”

για την αντιπυραυλική άμυνα των Η.Π.Α. & του Ν.At.O. στην Ευρώπη:
Повторю, что американская затея с созданием системы ПРО в Европе вызывает у нас законные опасения. Почему эта система беспокоит нас больше, чем других? Да потому, что она затрагивает имеющиеся только у России на этом театре силы стратегического ядерного сдерживания, нарушает выверенный десятилетиями военно-политический баланс.

για την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία «Opel»:
“За примерами ходить далеко не надо. Взять историю с германским «Опелем», который так и не смогли приобрести российские инвесторы — даже несмотря на то, что эту сделку одобрило правительство ФРГ и позитивно восприняли немецкие профсоюзы. Или вопиющие ситуации, когда российскому бизнесу, вложившему солидные средства в зарубежные активы, попросту не дают вступить в права инвестора. Такое особенно часто происходит в Центральной и Восточной Европе.”

για την θέση της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία:
“Хочу обратить внимание и на такой существенный фактор, который во многом определяет роль и место России в нынешних и будущих международных политических и экономических раскладах, как огромная территория нашей страны. Пусть сейчас мы занимаем не одну шестую часть суши, но тем не менее Российская Федерациясамое крупное государство с богатейшей ресурсной базой, которой нет равных в мире. Имею в виду не только нефть и газ, но также леса, сельскохозяйственные земли, запасы чистой пресной воды.

για το νερό και για την πρόβλεψη ενός πολέμου με σκοπό τον έλεγχό του:
“Упомяну, в частности, быстро возрастающий в мире дефицит пресной воды. Можно предсказать, что уже в недалеком будущем развернется геополитическая конкуренция за водные ресурсы, за возможность производить водоемкие товары. У нас в руках оказывается сильный козырь. Наша страна понимает, что доставшимся богатством надо распорядиться рачительно и стратегически грамотно.”

για τα δικαιώματα των ρώσων πολιτών στην Λετονία και την Εσθονία:
“Мы будем самым решительным образом добиваться выполнения властями Латвии и Эстонии многочисленных рекомендаций авторитетных международных организаций относительно соблюдения общепризнанных прав национальных меньшинств. С существованием позорного статуса «неграждан» мириться нельзя. Да и как можно мириться с тем, что каждый шестой латвийский житель и каждый тринадцатый житель Эстонии как «неграждане» лишены основополагающих политических, избирательных и социально-экономических прав, возможности свободно использовать русский язык.

για τον τρόπο με τον οποίο οι Η.Π.Α. αξιοποιούν πολιτικά - στρατηγικά και για λογαριασμό τους, πάντα, τα ανθρώπινα δικαιώματα:
“Вообще то, как проблематика прав человека используется в международном контексте, вряд ли может нас устроить. Во-первых, США и другие западные страны стремятся узурпировать правозащитное досье, полностью политизировать его и применять как инструмент давления. Критику же в свой адрес они не терпят, воспринимают сверхболезненно. Во-вторых, объекты для правозащитного мониторинга подбираются выборочно, отнюдь не по универсальным критериям, а по усмотрению «приватизировавших» это досье стран.

για την θέση της Ρωσίας στο παγκόσμιο εμπόριο, («παζάρι»), πολιτισμών:
Для России существует возможность не только сохранить свою культуру, но и использовать ее как мощный фактор продвижения на глобальных рынках. Русскоязычное пространствоэто практически все страны бывшего СССР и значительная часть Восточной Европы. Не империя, а культурное продвижение; не пушки, не импорт политических режимов, а экспорт образования и культуры помогут создать благоприятные условия для российских товаров, услуг и идей.

Άρθρο Β. Πούτιν στην "Φωνή Της Μόσχας" 27-2-2012
Άρθρο Β. Πούτιν στην "Φωνή Της Μόσχας" 27-2-2012

yahooxaxaxouxa.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Από την 27η Απριλίου 2013 και μετά, δόθηκε, για πρώτη φορά, η δυνατότητα σχολιασμού των αναρτήσεων, σε αυτό, εδώ, το ιστολόγιο.

Πνευματικά δικαιώματα © 2010 - 2018 yahooxaxaxouxa.blogspot.gr όπου αναφέρεται, σημειώνεται.
To yahooxaxaxouxa.blogspot.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών» (links).

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP